Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Registrerte trus- og livssynssamfunn kan krevje statleg og kommunalt tilskott. Det kommunale tilskottet blir rekna ut på grunnlag av kommunen sitt budsjetterte utlegg til Den norske kyrkja, fordelt på kvart statskyrkjemedlem i kommunen. Søknad om kommunalt og statleg tilskott sendast samla.

  Målgruppe

  Trus- og livssynssamfunn

  Vilkår

  For å ha rett til kommunal støtte må trus- eller livssynssamfunnet ha rett til statleg støtte. Det er Fylkesmannen som avgjer om eit trus- eller livssynssamfunn har rett til det statlege tilskottet. Ein kan berre krevje tilskott for medlemmer som ikkje samstundes høyrer til Den norske kyrkja eller eit anna trus- eller livssynssamfunn som får tilskott. Tilskott til trussamfunn skal gå til religiøse føremål. Tilskott til livssynssamfunn skal gå til føremål som fell inn under virket som livssynssamfunn.

  Partnarar

  Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Leiaren for det styrande organet til trus- eller livssynssamfunnet sender ein skriftleg søknad.

  Vedlegg

  • Organisasjonsnummer frå Einingsregisteret (meir informasjon får du frå Brønnøysundregistra, tlf: 75 00 75 00)
  • Rekneskap og årsmelding frå ev. føregåande tilskottsår
  • Oversikt over fødselsnummer for alle medlemmer med rett til tilskott. For samfunn med meir enn 100 medlemmer skal oversikten liggje føre digitalt på CD eller minnepenn

  Søknadsfrist

  Fristen for blir trutt- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statleg og kommunalt tilskot er 1. mars kvart år (fell 1. mars på ein laurdag, søndag eller annan heilagdag, blir forskuvd fristen til fyrste følgjande kvardag).
   
  Frist for blir trutt- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og rekneskap er 10. april
  Fristen for blir trutt- og livssynssamfunn til å sende årsmelding og rekneskap til Fylkesmannen er 10. april kvart år (fell 10. april på ein laurdag, søndag eller annan heilagdag, blir forskuvd fristen til fyrste følgjande kvardag). Samfunna kan søkje Fylkesmannen om forlenging av denne fristen.     

  Søknadmottakar

  Søknaden om statleg og kommunalt tilskott skal ikkje sendast til kommunen, men til Fylkesmannen i det fylket der samfunnet har hovudsetet sitt.

  Behandling

  Fylkesmannen vidaresender medlemsoversikt med fødselsnummer til Brønnøysundregistra. Brønnøysundregistra kontrollerer alle fødselsnumra opp mot det sentrale folkeregisteret. Det vil berre bli utbetalt tilskott for medlemmer med gyldig fødselsnummer.

  Høve til å klage

  Organisasjonen kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå vedtaket blei teke imot. Klaga skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket. I klaga skal det førast opp kva ein ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Fylkesmannen behandlar klager over kommunale vedtak om tilskott. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Blir vedtaket ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk