Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Alkohol - omsetningsoppgave
Alkohol - salsløyve
Alkohol - serverings- og/eller skjenkeløyve
Alkohol - skjenkeløyve - enkelthøve/ambulerande
Arbeids-/graveløyve og leigeavtale i offentleg veg og grunn
Avfallsplan og sluttrapport (pdf)
Avkøyrsel frå offentleg veg
Avslag på søknad - klage

B

Barnehageplass - ny plass og endring
Barnehageplass - oppseiing
Bekymringsmelding til barnevernet
Byggesak - Direktoratet for byggkvalitet
Byggesak - førehandskonferanse
Byggesak - innsyn i byggesaksdokumentasjon
Byggesak - rekvisisjon av oppmålingsforretning
Byggesaksblankettar

D

Deling av grunneigedom
Dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga (pdf)

E

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak

F

Forenkla situasjonskart med naboliste/kartutsnitt
Fri frå undervisning

G

Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan
Grunneigedom utan deling/grensepåvising etter målebrev
Grunnsboksinformasjon

I

Innretning som kan spreie legionellaforureina aerosol - meldeskjema
Innskriving i skulen

K

Kartbestilling
Kasserte fritidsbåtar
Kjøletårn - innmelding
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på renovasjon
Kontigentkasse
Krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv
Kulturarrangement - søknad om tilskot
Kulturmidlar - søknad om tilskot
Kulturskule - opptak, endring og oppseiing

L

Ledig stilling - søknad
Leige av kommunal bolig
Leige av kommunale anlegg og lokale
Leige av skulelokale og gymsal
Lønstilskot til sommararbeid (pdf)

M

Meldingsskjema for badeanlegg
Miljøtips
Motorferdsel i utmark og vassdrag

O

Oppmoding om innsyn
Oppmåling

P

Pipe/eldstad - endringsmelding
Pleie- og omsorgstjenester (pdf)

R

Rekvisisjon av vatnavstenging
Renovasjon (pdf)
Reservasjon av byggemappe

S

Seksjonering
Sjekk av drikkevatn frå private vasskjelder
Skatt - nedsetjing/ettergjeving/utsetjing av skatt
Skulefritidsordning - opptak, endring og oppseiing
Snoskuterløyve
Snoskuterløyve - legeerklæring (pdf)
Snoskuterløyve (pdf)
Spørsmål til kommunen
Startlån

T

Tekniske tenester - førespurnad
Tilkopling/avkopling av offentleg vatn/avløpsleidning (pdf)
Tilrettelagt transportordning (pdf)
Tilskot frå næringsfondet (pdf)
Tilskot til avløpsanlegg (pdf)
Tinglysing

U

Utsleppsløyve
Utsleppsløyve (pdf)

V

Vassmålaravlesing

Ø

Økonomisk rådgjeving - gjeldsrådgjeving

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk