Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Målsetting sektor for helse og omsorg

Hovudmål

Via tverrfagleg samarbeid å utvikle ei fleksibel og differensiert teneste som møter brukaren sine behov ved å gje rett hjelp – i rett tid – i rett mengde;

- Ingen omsorgstrengsande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester.
- Dagsentertilbod til heimebuande brukarar.
- Unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid.
- God kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø.
- Innbyggarane skal oppleve heilskaplege helse og omsorgstenester, gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid.

Delmål

- Differensiert/fleksibelt tilbod der pasient/brukar sitt behov leggast til grunn.
- Tverrfagleg samarbeid skal prege tiltakskjeda.
- Oppretthalde og vidareutvikle kompetanse, som er i samsvar med pasientane/brukarane sine behov.
- Auke bruk av korttidsplassar til behandling, medisinsk rehabilitering og avlasting.
- Ved informasjon og rettleiing sjå til at brukarane blir mest mogleg sjølvhjelpne.
- Kvalitetssikring - brukarmedverknad.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk