Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Motorferdsel

Fylgjande praksis gjeld ved handsaming av dispensasjonssaker i Fyresdal Kommune:

Avstand frå næraste bilveg/parkeringsplass til hytta må vere minimum 2,5 kilometer. Løypa skal fylgje kortaste farbare trase, men her må naturleg nok vere framkomleg gjennom vinteren. Jamført lokal forskrift er det kun mogleg å velje ein trase til hytta, med unntak der istilhøve på regulerte vatn er usikre i delar av sesongen.

Løyve kan gis til eigar av hytta og eigars ektefelle/sambuar. I tillegg kan løyve gis til nær slekt av hytteeigar, nærare definert som eit ledd opp (foreldre), eit ledd ned (etterkomarar) og eit ledd til sida (sysken), likelydande for ektefelle/sambuar.

Ved søknad om løyve til annanmanns hytte, skal skriftleg leigeavtale vedleggast søknad. Ved leigetilhøve over fleire år (åremål), kan også eigar av hytta ha løyve for å drifte hytta, men øvrige familiemedlemer skal ved slik bortleige ikkje ha løyve til hytta. For korttidsleige (vinter-/påskeferie o.l.) skal det ikkje innvilgast eige løyve, men i staden synast til hytteeigars løyve, eller til ervervsløyver i området. 

Handikapløyve

Ved søknad om handikapløyve må det synast til varig handikap og kopi av legeerklæring vedleggast søknad. Jamført forskrifta skal handikappa gis rimeleg tilgang til heia, men køyring skal likevel fylgje trase innteikna på kart som vedlegg til søknad. 

Fylgjande retningsliner gjeld:

• Skjema for legeerklæring utarbeida av Fyresdal kommune skal nyttast.
• Ein eventuell dispensasjon vil kunne gis for ein distanse det er pårekneleg at ein normalt funksjonsfrisk person vil kunne gå på ski. Det gis difor løyve til inntil 4 reisemål, der eit reisemål kan ha inntil 10 km transportavstand ein veg, dei tre øvrige kan ha inntil 5 km transportavstand ein veg.
• Det gis løye for inntil 10 turar pr. sesong, desse skal førast i logg som fylgjer med løyvet. Loggen skal kunne synast ved kontroll.


Vedløyve

Ved søknad om vedløyve, jf. forskriftas § 5e, skal det leggast ved kopi av avtale med grunneigar, samt eit kart som syner kvar ein har tenkt å hogge veden. I tilfeller det kun vert gitt vedløyve, vert det sett ei avgrensing på inntil 4 turar, der ein skal føre logg for transporten. Loggen skal kunne synast ved kontroll.

Skutertaxi

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk